TPCVenlo obligatie regeling memorandum

MEMORANDUM

Obligatielening

Er kunnen geen rechten aan dit document worden ontleend. Wij raden u dan ook aan om specialisten zoals een jurist, fiscalist, advocaat en notaris te raadplegen.

 

Beschrijving: https://mijn.obligatieplan.nl/frontend/web/clients/39/public/files/Buiten%20AFM%20Toeziicht.jpg

 

Financiering bouw 2 padelbanen door middel van uitgifte obligaties

·       In de Algemene  Leden Vergadering (ALV) van maart 2023 heeft het bestuur toestemming gekregen om 2 padelbanen bij te bouwen. Deze banen moeten gefinancierd worden. Er is afgesproken dat er een obligatielening zou worden uitgegeven. Wij hebben daarvoor contact gezocht met obligatie.nl, een firma die daarvoor een formule heeft ontwikkeld, die door vele sportverenigingen in Nederland met succes is gebruikt. Ons plan is minimaal             € 75.000 te gaan ophalen. Onze leden en sponsoren  worden middels een “OUT Nieuwsbrief Obligatie Special” geïnformeerd over deze obligatielening en hoe onze leden en sponsoren kunnen intekenen. Er komt ook informatie op de site te staan. Het zou fantastisch zijn als onze eigen leden en sponsoren financieel meehelpen om onze 2e sport, padel, een boost te geven.

Voordelen voor Tennis én Padel Club Venlo ( TPCVenlo)

Het uitgeven van deze obligatielening heeft voor onze organisatie grote voordelen ten opzichte van andere financieringsvormen.

·       Er hoeven bijvoorbeeld geen zekerheden gesteld te worden. Ten opzichte van een hypothecaire lening bij een bank besparen we de taxatie-, notaris- en kadasterkosten.

 • Er is door TPCVenlo gekozen voor de mogelijkheid om het periodiek schenken aan de vereniging als voorwaarde stellen voor deelname aan de obligatielening. Hierdoor is een financieel voordeel voor de vereniging gegarandeerd ( lees ook obligatie lening en schenking ).

Voordelen voor u als deelnemer

Het inschrijven op de obligatielening heeft voor u ook voordelen, namelijk:

·       Het inschrijven op de obligatieleningen heeft voor u ook voordelen. U kunt tegen een aantrekkelijke rente een bedrag ter beschikking stellen. Deze rentepercentages liggen aanmerkelijk hoger dan de op dit moment gangbare spaarrente.

 • Door een gedeelte van de aflossing jaarlijks te schenken heeft de TPCVenlo een substantieel  financieel voordeel terwijl de obligatienemer mede door de aftrekbaarheid van de lening het nominaal bedrag in 10 jaar volledig krijgt terugbetaald en per saldo ook nog een rendement ontvangt.

Kenmerken:

·       Maximumbedrag te bepalen door het bestuur

·       Minimumbedrag € 75.000,-

·       Ingangsdatum 01-10-2023

·       Startdatum  11-09-2023 

·       Sluitingsdatum inschrijving 30-09-2023

·       Uiterlijke datum volstorting 14-10-2023

·       Uitgifteprijs 100% van de nominale waarde

 

·       Bedrag per obligatie € 1000 en/of € 2.500

·       Rentevergoeding 8% per jaar

·       Looptijd Maximaal 10 jaar

·       Aflossing: Annuïtair

·       Uiterlijke aflossingsdatum: 01-10-2033

 

Toelichting op de financiering

De financiering van de padel banen bestaat uit een aantal elementen: als 1e de BOSA subsidie 25% van de overheid, als 2e eigen geld en als 3e een lening door middel van uitgifte van obligaties. Het streven is € 75.000 bij onze leden en sponsoren te  lenen.

 

De prognoses van de KNLTB geven aan dat het aantal padelbanen peildatum 1-07-2023,  van nu 500 locaties en 1828 banen,  stijgt in 2028 naar 800 locaties en 4000 banen.

Door deze groei en de ook bij TPCVenlo verwachte groei van het aantal leden en verhuur van banen, en daardoor ook een stijging van de inkomsten,  zal het mogelijk zijn de jaarlijkse aflossing en rente terug te betalen.

Deelnemers

OPTIE 1:
De mogelijkheid van inschrijving op deze obligatielening zijn leden van TPCVenlo

OPTIE 2:
De mogelijkheid van inschrijving op deze obligatielening zijn sponsoren van TPCVenlo

OPTIE 3:
De mogelijkheid van inschrijving op deze obligatielening is openbaar

Inschrijving op de obligatielening

Inschrijving op de obligatielening vindt plaats aan de hand van het fysieke of online deelnameformulier.
De inschrijver wordt gevraagd zorg te dragen dat het deelnameformulier volledig ingevuld voor de sluitingsdatum van de inschrijving 24-09-2023 in het bezit is van het bestuur van TPCVenlo.

Tevens dient de inschrijver zorg te dragen voor de volstorting van het ingeschreven bedrag op een nader te communiceren datum. TPCVenlo zal deze datum minimaal 30 dagen van tevoren communiceren.

Toewijzing

Toewijzing van de obligaties zal plaatsvinden naar rato van de bij het bestuur van TPCVenlo ontvangen deelnameformulieren en de daarbij kenbaar gemaakte aantallen obligaties waarop is ingeschreven. Bij niet volledige inschrijving op de uiterste inschrijfdatum TPCVenlo zal iedere inschrijving volledig worden toegewezen.

De minimale inschrijving moet € 75.000 bedragen. Mocht dit minimumbedrag niet worden behaald, dan zal Het bestuur van TPCVenlo zal zich op andere stappen moeten beraden of door uitgifte van een additionele obligatielening of een alternatieve vorm van financiering.


Bij overschrijding van de inschrijvingen boven het maximumbedrag van € 75.000 zal het bestuur van TPCVenlo besluiten over toewijzing.

De toewijzing zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen veertien dagen, na sluiting van de inschrijfdatum 30-09-2023 geschieden. De inschrijvers op de obligatielening krijgen uiterlijk 08-10-2023 bericht dat hun inschrijving is geaccepteerd. Daarbij wordt opgave gedaan van het bankrekeningnummer en het bedrag dat de inschrijvers dienen te storten.

Onherroepelijke plicht tot volstorting

Toewijzing na inschrijving doet de onherroepelijke plicht tot volstorting ontstaan voor het bedrag van de nominale waarde van de obligaties waarop is ingeschreven tot uiterlijk 24-10-2023.

Vertrouwelijkheid

De toewijzing van de obligatie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van TPCVenlo. De behandeling van de deelnameformulieren en de toewijzing zijn vertrouwelijk. Deze procedure zal onder toezicht van de kascommissie staan.

Wijze van betalen

Volstorting vindt plaats middels storting van het stortingsbedrag op rekeningnummer NL 24 RABO 0303871717 ten gunste van Tennis én Padel Club Venlo

Levering van de obligaties

De levering van de obligaties (respectievelijk het ontstaan van de lening) geschiedt door middel van inschrijving en de daarop volgende toewijzing van de obligaties door TPCVenlo. De obligaties worden door de TPCVenlo bijgehouden in het obligatieregister. Daarnaast krijgen inschrijvers een digitaal bericht en krijgt de inschrijver toegang tot een online omgeving waarin alle actuele informatie van de obligatielening inzichtelijk is. Hier zal de inschrijving wordt vermeld met de daarbij van toepassing zijnde nummering van de hen toegewezen obligaties.

Het obligatieregister

Het obligatieregister van de obligatiehouders, hun inschrijvingen en stortingen en verdere administratie wordt gevoerd door het bestuur van TPCVenlo via het online platform mijn.obligatieplan.nl. Het obligatieregister en de bijhorende bankrekening zullen jaarlijks, uiterlijk per 31-10 door de kascontrolecommissie van TPCVenlo worden gecontroleerd.

Het obligatieregister kan door een obligatiehouder, diens vertegenwoordigers of rechtsopvolgers na via het online beheersysteem (mijn.obligatieplan.nl) worden ingezien, met dien verstande dat uitsluitend inzage wordt gegeven in de weergave van de desbetreffende obligatiehouder. Toegang tot het beheersysteem kan alleen met toestemming van het bestuur van TPCVenlo aan anderen worden verstrekt.

 Certificaat

Aan iedere deelnemer aan de obligatielening wordt digitaal een certificaat van deelname afgegeven waarop de nummers van de hem toegekende obligaties staan vermeld. Het certificaat is vrij overdraagbaar. Het certificaat komt geen bewijskracht toe over de eigendom van de obligaties. Doorslaggevend over het eigendomsrecht is het door het bestuur van TPCVenlo aan te houden obligatieregister.

Aard van de obligaties

De obligaties zijn vorderingen op naam ten laste van Tennis én Padel Club Venlo.

Overdracht

De obligaties zijn vrij overdraagbaar.

Overdracht geschiedt door middel van een tussen de overdragende obligatiehouder en verkrijgende obligatiehouder op te maken onderhandse overeenkomst, gevolgd door inschrijving en uitschrijving in het obligatieregister. De betrokken obligatiehouders (verkoper en koper) krijgen hiervan schriftelijke bevestiging.

Bij vererving worden de obligaties rentevrij. De erven behouden het recht op restant hoofdsom.

Renteberekening en betaalbaarstelling interest

De rente van 8% zal worden berekend vanaf de uiterste volstortdatum. Vervolgens wordt de rente jaarlijks rond dezelfde datum uitgekeerd.

Afgeloste en niet volgestorte obligaties zijn niet rentedragend.

Geen verrekening en opschorting

Een obligatiehouder is niet bevoegd eventuele al dan niet opeisbare vorderingen op TPCVenlo die verband houden met de door hem gehouden obligaties te verrekenen met eventuele schulden aan TPCVenlo, uit welken hoofde dan ook. Een obligatiehouder is evenmin bevoegd tot opschorting van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden, mocht TPCVenlo op enigerlei wijze in verzuim zijn jegens hem.

Looptijd

De looptijd van de obligatielening is 10 jaar en gaat van start vanaf 01-10-2023. De looptijd eindigt op 01-10-2033.

 

Additionele uitgifte van obligaties

Het staat TPCVenlo vrij om obligaties die door onvoldoende inschrijving niet kunnen worden toegewezen op een later tijdstip alsnog uit te geven. Deze additionele uitgifte van obligaties door TPCVenlo mag niet eerder plaatsvinden dan eerst na 30 dagen na de eerste uitgifte en tegen minimaal de nominale waarde en zal de totale waarde van de obligatielening niet mogen overschrijden. In het geval dat de inschrijving op de additionele uitgifte het maximumbedrag van de lening van € 75.000,- overstijgt, zal toewijzing partieel en pro rata plaatsvinden.

Aflossing

 De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is niet tussentijds opeisbaar.

  ANNUÏTAIRE AFLOSSING

 1. a) Aflossing op de obligatielening aan de obligatiehouders vindt plaats voor het eerst op of 01-10-2024 en voor het laatst op of 01-10-2033 .
 2. c) Er wordt conform bijgevoegd aflossingsschema een deel van de obligatielening afgelost. vindt jaarlijks plaats omstreeks 01-10.  Een vervroegde aflossing wordt door de vereniging minimaal 30 dagen voorafgaande aan de jaarlijkse betaling van de aflossing per e-mail bekend gemaakt op het in het register (mijn.obligatieplan.nl) bekende e-mailadres.

Belastingen

Alle betalingen van de hoofdsom en de rente die door TPCVenlo worden voldaan vinden plaats zonder inhouding of aftrek van bestaande of toekomstige belastingen of heffingen van welke aard ook.

De uitstaande lening dient voor particulieren te worden opgegeven als belegd vermogen in BOX 3. Afhankelijk van uw financiële situatie bent u vermogensrendementsheffing verschuldigd. Omdat dit per persoon en ook per jaar kan verschillen is in het aangegeven rendement hiermee geen rekening gehouden.

De risico’s

De risico’s die de deelnemers aan de obligatielening van TPCVenlo kunnen lopen houden verband met een aantal bekende factoren. De rentebetalingen en aflossingen worden voldaan uit de inkomsten van TPCVenlo. Er bestaat een risico dat de obligaties en de rente daarop niet tijdig, niet geheel of geheel niet worden voldaan,

temeer bij tegenvallende resultaten of calamiteiten en aanzien van TPCVenlo als zodanig.

Overige risico’s zijn onder meer de courantheid van de obligaties en de afwezigheid van zekerheden, zoals onderpand. Maar ook zekerheid over het verzamelen van externe financiering, een lening bij de bank en het verstrekken van obligatieleningen.

In het onverhoopte geval van faillissement heeft de terugbetaling van de eventuele bancaire lening voorrang op de terugbetaling van de obligatielening

De kosten

De kosten van de obligatielening zijn beperkt. De plaatsing en inschrijving kan grotendeels informeel en door eigen werkzaamheid van het bestuur van TPCVenlo en commissies van TPCVenlo plaatsvinden. De verdere kosten betreffen vooral advies- en administratieve kosten zoals die redelijk zijn binnen het kader van deze lening die in eigen beheer wordt uitgegeven en verder zal worden geadministreerd door middel van Obligatieplan.nl, een product van SponsorVisie B.V..

Fiscale aspecten

De houders van obligaties van TPCVenlo dienen er rekening mee te houden dat in verband met hun verdere vermogenspositie hiervan mogelijk aangifte moet worden gedaan. Jaarlijks zal TPCVenlo een overzicht van het aantal obligaties en de verschenen rente verstrekken. Dit overzicht is voor deelnemers beschikbaar via de mijn.obligatieplan.nl omgeving.

Het toezicht

De toepasselijke regelgeving bij uitgiften van effecten zoals obligaties is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Omdat deze uitgifte gebruik maakt van minimaal één van de vrijstellingen, oefent de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hierop geen toezicht uit. Dit Informatie Memorandum is geen prospectus in de zin van de Wft en is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM.

Mogelijke vrijstellingen:

 • De aanbieding is gericht op minder dan 150 personen. 
 • De effecten kunnen (al dan niet in een pakket) slechts worden verworven tegen een waarde van ten minste €100.000 per belegger. 
 • De aanbieding van effecten door een vereniging of instelling zonder winstoogmerk, om haar niet-commerciële doelen te verwezenlijken. 
 • De totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden, is minder dan €5 miljoen (per 1 oktober 2017), berekend over een periode van 12 maanden.

Kennisgevingen

Kennisgevingen aan de obligatiehouders kunnen, steeds ter keuze van het bestuur van TPCVenlo, worden gedaan door middel van publicatie op de website van TPCVenlo en/of per e-mail aan het emailadres zoals bekend en vermeld in het obligatieregister.

Toepasselijk recht

De obligatielening met het Informatie Memorandum en de verdere obligatievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen met betrekking daartoe zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond.

Gerechtelijke procedures

TPCVenlo is op dit moment niet betrokken bij enige gerechtelijke procedure of ander geschil die van wezenlijke invloed kan zijn op de hierbij verstrekte informatie.

Schenkingen, erfstellingen en subsidies

Ter financiering van activiteiten van TPCVenlo zal het bestuur van TPCVenlo haar relaties en donateurs of derden er nimmer van weerhouden {ORGANISATIE} een schenking te doen of TPCVenlo bij testament te begunstigen met een erfstelling in de vorm van hun algehele nalatenschap, een deel daarvan of een legaat. Het bestuur van TPCVenlo houdt zich het recht voor zich te beraden over de eventuele voorwaarden alvorens tot aanvaarding van een schenking of erfstelling over te gaan. Op de schenkingen of erfstellingen zal geen schenkingsrecht of erfbelasting geheven worden. Ook gelden voor giften aan TPCVenlo onder bepaalde voorwaarden gunstige fiscale regelingen in het kader van aftrek van schenkingen op de inkomstenbelasting. Nalatenschappen zullen uitsluitend beneficiair door het bestuur van de TPCVenlo worden aanvaard. In het kader van de financiering van activiteiten van TPCVenlo zal het bestuur van TPCVenlo immer alert blijven aanspraak te maken op relevante subsidieregelingen.

Annuleringsclausule obligatielening

Indien de financiering niet nodig wordt geacht behoudt het bestuur het recht om alle obligatieleningen rentevrij terug te betalen aan de obligatiehouders voor 01-11-2023.

 

 

TPCVenlo Obligatielening € 2500 Sponsors Reglement

REGLEMENT SPONSOR OBLIGATIE Tennis én Padel Club Venlo (01-11-2023). 

Artikel 1
a) Voor de financiering van 2 padelbanen en aankleding padel arena verwerft de organisatie gelden door middel van het uitgeven van een obligatielening.
b) De omvang van de lening bedraagt maximaal € 75.000,- = Bij over- inschrijving besluit het bestuur over de toewijzing. Het bestuur kan besluiten om het totaalbedrag van de obligatielening te verhogen.

-        De nominale waarde van de obligatiebewijzen bedraagt € 1.000 per stuk 

-        Per deelnemer kan op meerdere stukken worden ingeschreven.

c) De obligatielening draagt een rente van 8% per jaar.
d) De looptijd van de lening is 10 jaar.

e) ) Deelname aan deze lening kent een jaarlijkse verplichte terug-schenking van € 100 per jaar gedurende de looptijd van de obligatie . Hiervoor zal de obligatiehouder een separate overeenkomst Periodiek schenken met TPCVenlo overeenkomen.
f) De obligatielening komt definitief tot stand omdat het bestuur van TPC Venlo (hierna: het bestuur) na toestemming van de Algemene Leden Vergadering heeft besloten tot aanschaf en bouw van 2 padelbanen
g) Inschrijving op de obligatielening kan vanaf 01-11-2023 middels het daarvoor beschikbare intekenformulier op de website.
h) Wat gebeurt er bij over-inschrijving:

-        Het bestuur beslist na afloop van de inschrijvingstermijn over toewijzing

i) De deelnemers ontvangen bericht over toewijzing van de obligaties. De uitgifte van de obligatielening vindt plaats tegen nominale waarde tussen 1-11-2023 t/m 31-12-2023. De obligaties dienen volgestort te zijn binnen één maand na toewijzing, doch uiterlijk op 30-11-2023. De nominale waarde van de obligatie(s) zal op eigen initiatief worden overgemaakt. (of conform onderlinge afstemming doormiddel van een eenmalige automatische incasso worden geïncasseerd).
j) De ingangsdatum van de obligatie is ingangsdatum 1-11-2023. Vanaf deze datum is de obligatie rentedragend.
k)  De obligatie is achtergesteld ten opzichte van leningen die door externe financiers worden verstrekt

Artikel 2
a) De obligatieovereenkomsten luiden op naam en worden, namens de vereniging, uitgegeven door het bestuur van de vereniging. 
b) Door de vereniging wordt een register (mijn.obligatieplan.nl) bijgehouden (hierna: het register) waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de obligatiehouders worden vastgelegd.
c) Na toewijzing zal de obligatie worden toegevoegd aan het register en zal de deelnemer toegang krijgen tot de informatie over de eigen obligatie via mijn.obligatieplan.nl

d) De obligaties zijn vrij overdraagbaar. In geval van overlijden van de deelnemer of, in geval van beëindiging van de bedrijfsactiviteiten indien de deelnemer een bedrijf betreft, wordt de geldende rente verlaagd naar 2%. De erven en/of rechtsopvolgers houden het recht op aflossing van de obligatie, conform deze overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de erven tijdig het overlijden van de deelnemer aan de organisatie kenbaar te maken. Het is, indien de deelnemer een bedrijf betreft, de verantwoordelijkheid van de deelnemer, dan wel diens rechtsopvolgers om tijdig eventuele wijzigingen door te geven.

Artikel 3
a) De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is niet tussentijds opeisbaar.

b) Er wordt conform annuïtaire aflossing jaarlijks een deel van de obligatielening afgelost.
c) De aflossing vindt jaarlijks plaats omstreeks 1 oktober voor het eerst omstreeks 1 november  2024.

Artikel 4
a) In afwijking van het bepaalde in artikel 3a kan een obligatiehouder, dan wel diens rechtsopvolger(s), bij het bestuur van de vereniging met reden omkleed een verzoek indienen tot   vroegtijdige aflossing.
b) Het bestuur van de vereniging beslist hierover bij gewone meerderheid van stemmen in een bestuursvergadering, waarbij een meerderheid van het bestuur aanwezig is.
c) Indien het bestuur van de vereniging het verzoek als bedoeld onder a) inwilligt en tot vervroegde aflossing overgaat, vervalt het recht op uitbetaling van de lopende rente.

Artikel 5
De rente wordt jaarlijks achteraf voldaan omstreeks 1november voor het eerst omstreeks 1 november 2024

Artikel 6
Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging.

Venlo, 01-11-2023

 Bestuur Tennis én Padel Club Venlo

……… (Voorzitter)          

……… (Secretaris                                                                           

……… (Penningmeester)

 

Beschrijving: https://mijn.obligatieplan.nl/frontend/web/clients/39/public/files/Buiten%20AFM%20Toeziicht.jpg

 

 

 

TPCVenlo Obligatielening € 2500 Rendement Reglement

 

REGLEMENT RENDEMENT OBLIGATIE Tennis én Padel Club Venlo (01-11-2023). 

Artikel 1
a) Voor de financiering van 2 padelbanen en aankleding padel arena verwerft de organisatie gelden door middel van het uitgeven van een obligatielening.
b) De omvang van de lening bedraagt maximaal € 75.000,- = Bij over- inschrijving besluit het bestuur over de toewijzing. Het bestuur kan besluiten om het totaalbedrag van de obligatielening te verhogen.

-        De nominale waarde van de obligatiebewijzen bedraagt € 2.500 per stuk 

-        Per deelnemer kan op meerdere stukken worden ingeschreven.

c) De obligatielening draagt een rente van 8% per jaar.
d) De looptijd van de lening is 10 jaar.

e) Deelname aan deze lening kent een jaarlijkse verplichte terug-schenking van € 100 per jaar gedurende de looptijd van de obligatie . Hiervoor zal de obligatiehouder een separate overeenkomst Periodiek schenken met TPCVenlo overeenkomen.

f) De obligatielening komt definitief tot stand omdat het bestuur van TPC Venlo (hierna: het bestuur) na toestemming van de Algemene Leden Vergadering heeft besloten tot aanschaf en bouw van 2 padelbanen
g) Inschrijving op de obligatielening kan vanaf 01-11-2023 t/m 30-11-2023 middels het daarvoor beschikbare intekenformulier op de website.
h) Wat gebeurt er bij over-inschrijving:

-        Het bestuur beslist na afloop van de inschrijvingstermijn over toewijzing

i) De deelnemers ontvangen bericht over toewijzing van de obligaties. De uitgifte van de obligatielening vindt plaats tegen nominale waarde tussen 01-11-2023 t/m  30-11-2023. De obligaties dienen volgestort te zijn binnen één maand na toewijzing, doch uiterlijk op 30-11-2023. De nominale waarde van de obligatie(s) zal op eigen initiatief worden overgemaakt. (of conform onderlinge afstemming doormiddel van een eenmalige automatische incasso worden geïncasseerd).
ij De ingangsdatum van de obligatie is ingangsdatum 1-11-2023. Vanaf deze datum is de obligatie rentedragend.
k)  De obligatie is achtergesteld ten opzichte van leningen die door externe financiers worden verstrekt

Artikel 2
a) De obligatieovereenkomsten luiden op naam en worden, namens de vereniging, uitgegeven door het bestuur van de vereniging. 
b) Door de vereniging wordt een register (mijn.obligatieplan.nl) bijgehouden (hierna: het register) waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de obligatiehouders worden vastgelegd.
c) Na toewijzing zal de obligatie worden toegevoegd aan het register en zal de deelnemer toegang krijgen tot de informatie over de eigen obligatie via mijn.obligatieplan.nl

d) De obligaties zijn vrij overdraagbaar. In geval van overlijden van de deelnemer of, in geval van beëindiging van de bedrijfsactiviteiten indien de deelnemer een bedrijf betreft, wordt de geldende rente verlaagd naar 2%. De erven en/of rechtsopvolgers houden het recht op aflossing van de obligatie, conform deze overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de erven tijdig het overlijden van de deelnemer aan de organisatie kenbaar te maken. Het is, indien de deelnemer een bedrijf betreft, de verantwoordelijkheid van de deelnemer, dan wel diens rechtsopvolgers om tijdig eventuele wijzigingen door te geven.

Artikel 3
a) De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is niet tussentijds opeisbaar.

b) Er wordt conform annuïtaire aflossing jaarlijks een deel van de obligatielening afgelost.
c) De aflossing vindt jaarlijks plaats omstreeks 1 november voor het eerst omstreeks 1 november 2024.

Artikel 4
a) In afwijking van het bepaalde in artikel 3a kan een obligatiehouder, dan wel diens rechtsopvolger(s), bij het bestuur van de vereniging met reden omkleed een verzoek indienen tot vroegtijdige aflossing.
b) Het bestuur van de vereniging beslist hierover bij gewone meerderheid van stemmen in een bestuursvergadering, waarbij een meerderheid van het bestuur aanwezig is.
c) Indien het bestuur van de vereniging het verzoek als bedoeld onder a) inwilligt en tot vervroegde aflossing overgaat, vervalt het recht op uitbetaling van de lopende rente.

Artikel 5
De rente wordt jaarlijks achteraf voldaan omstreeks 1november voor het eerst omstreeks 1 november 2024

Artikel 6
Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging.

Venlo, 01-11-2023

 Bestuur Tennis én Padel Club Venlo

……… (Voorzitter)          

……… (Secretaris                                                                           

……… (Penningmeester)

 

Beschrijving: https://mijn.obligatieplan.nl/frontend/web/clients/39/public/files/Buiten%20AFM%20Toeziicht.jpg

 

 

 

TPCVenlo Obligatielening verkorte uitleg

  Obligatielening TPC Venlo verkorte uitleg

 1.        TPC Venlo (“de club”) wil middels de uitgifte van obligaties van € 1000 en € 2.500 een bedrag € 75.000 ophalen ter financiering van de nieuwe Padelbanen 3 & 4.
 2.        Het uitgeven van obligaties betreft feitelijk een lening (de obligatielening ) van de obligatiehouder aan de club over een bepaalde periode.
 3.        De jaarlijkse rente is 8% per jaar (de rente wordt jaarlijks achteraf voldaan omstreeks 1 november en voor het eerst omstreeks 1 november 2024).
 4.        Jaarlijks schenkt de obligatiehouder een deel van de rente aan de vereniging: € 50 voor de obligatie van € 1.000 en € 100 voor de obligatie  van € 2.500. Deze jaarlijkse schenking is aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting van de obligatiehouder. Hierdoor krijgt de obligatiehouder een uiteindelijk rendement van 2,78% voor de obligatie van € 1.000 en 3,89% voor de obligatie van € 2.500 en tennis en padel uren voor de sponsor.
 5.        De obligatie heeft een looptijd van 10 jaar waarop Annuïtair wordt afgelost (dat betekent dat jaarlijks een gedeelte van de obligatielening wordt afgelost). Gedurende de looptijd kun je op de site (obligatielening.nl) de aflossing van jouw obligatielening volgen.
 6.        Een obligatiehouder kan de club bij uitzondering ook verzoeken de obligatie binnen deze periode van 10 jaar volledig terug te laten betalen. Bij overlijden vervalt het schenkingsrecht.
 7.        Vanaf 1 november 2023 kan worden ingeschreven voor een of meerdere obligaties, waarbij geldt dat “wie het eerst komt, het eerst maalt”. De inschrijver zal het bedrag binnen 10 dagen overmaken aan de club.
 8.         De obligatiehouder krijgt een obligatiecertificaat dat duidelijk aangeeft welke en hoeveel obligatieleningen hij of zij aan de club heeft verstrekt.  De club heeft voor de diverse obligaties “Reglementen Obligatielening TPC Venlo” en andere uitleg opgesteld met meer achtergrond informatie. Zie verder in deze Nieuwsbrief.

Obligatie lening: informatie bijeenkomst op

Wij kunnen ons voorstellen dat er leden zijn, die interesse hebben, maar  graag een mondelinge uitleg en toelichting willen of vragen hebben.

Voor diegenen houden wij op  donderdag 9 november om 20:00 uur een digitale voorlichtingsbijeenkomst: link Digitale bijeenkomst Obligatielening

En op donderdag 16 november is er om 20:00 uur een voorlichtingsbijeenkomst in Beej Soof Baove

Wij willen graag weten wie er op de informatiebijeenkomst aanwezig zullen zijn, graag een mailtje naar info@tpcvenlo.nl

En mocht je desondanks nog vragen hebben: stuur een mail naar  penningmeester@tpcvenlo.nl of lwmjpeters@hotmail.com 

Bestuur TPCVenlo. 

Een obligatielening samen met een periodieke gift: uitleg.

Wat is een obligatielening met een periodieke gift?

Een obligatie is een schuldbrief. Een organisatie kan als alternatief voor, of in aanvulling op, een financiering bij een bank een obligatie uitgeven om financiële middelen aan te trekken. 

Een obligatie is een gedeelte van een grote lening. De obligatielening wordt onderverdeeld over een vastgesteld aantal obligaties. Een lening van bijvoorbeeld €75.000 kan worden verdeeld in obligaties van €1.000,- en/of € 2.500.

Nominale waarde
De nominale waarde van een obligatie is de oorspronkelijke waarde waarvoor de obligatie is uitgegeven. Dit bedrag wordt aan het einde van de looptijd of gedurende de looptijd afgelost. De nominale waarde van een obligatie is meestal een afgerond bedrag, bijvoorbeeld € 1.000,- en/of € 2.500

Couponrente
De couponrente is het percentage dat jaarlijks over de nominale waarde van de obligatie wordt uitgekeerd. De couponrente ligt meestal vast, maar kan ook variabel zijn.

Aflosvoorwaarden
Als een obligatielening aan het einde van de looptijd in zijn geheel wordt afgelost, zonder dat dit vervroegd mogelijk is dan is de obligatielening een bullet-lening. Een bullet-lening geeft zekerheid van het moment van aflossen.

Het is ook mogelijk dat in de voorwaarden van een obligatielening wordt overeengekomen dat er een aflossingsperiode is. Dan is het mogelijk dat de lening vervroegd wordt afgelost. De aflossing kan dan plaatsvinden via een uitloting, annuïtair of lineair(naar rato).

Bij annuïtaire aflossing wordt jaarlijks hetzelfde totaalbedrag aan rente en aflossing betaald. De eerste jaren is het grootste deel van de jaarlijkse annuïteit rente, de laatste jaren is het grootste deel aflossing.

Bij lineaire aflossing, ook wel aflossing naar rato genoemd, wordt binnen een aflossingsperiode jaarlijks een gelijk bedrag afgelost. Is de periode van aflossing 10 jaar, dan krijg de obligatiehouder per jaar 10% van de obligatielening terugbetaald. Daarnaast ontvangt de obligatiehouder rente. Het totaal van rente en aflossing is, anders dan bij annuïtaire aflossing, elk jaar anders.

Bij uitloting van obligaties worden meestal jaarlijks een aantal obligaties uitgeloot die vervroegd worden afgelost. Door de loting is het op voorhand niet bekend wanneer het uitgeleende bedrag wordt terugbetaald.

Deze laatste vorm is van oudsher bij verenigingen het meest gebruikelijk doordat deze lening het minste administratieve lasten met zich meebrengt omdat geen jaarlijkse aflossing van toepassing is. In deze vorm kan ook gekozen worden om de couponrente pas bij aflossing te voldoen. Dan wordt de administratieve last tot een minimum beperkt.

Dankzij Obligatieplan.nl Beheer is dit niet meer het geval. Door het proces van betaling en communicatie te automatisering zijn annuïtaire en lineaire aflossing feitelijk eenvoudiger en minder bewerkelijk geworden dan uitloting. Het hele jaarlijkse uitlotingsproces met behulp van een notaris en bijbehorende communicatie komt immers te vervallen.

Indien gebruik gemaakt wordt een combinatie van een lening en een periodieke gift is een obligatie op utloting geen mogelijkheid omdat op voorhand de looptijd van de lening bekend moet zijn omdat daarop ook de looptijd van de periodieke gift wordt afgestemd. TPCVenlo heeft gekozen voor een lening met een verplichte periodieke gift.

Indien gekozen wordt om een obligatie te combineren met een periodieke gift wordt meestal gekozen voor annuïtaire aflossing, aangezien de jaarlasten dan elk jaar hetzelfde zijn, maar lineaire aflossing of aflossing op einddatum zijn ook mogelijk.

Obligatielening of onderhandse lening

Bj het aangaan van een lening kan ook worden gekozen worden een onderhandse lening, in plaats van een obligatielening, maar hier zitten wel beperkingen wat betreft deelname en promotie. Ook is het mogelijk om naast een obligatielening met specifieke partijen een onderhandse lening aan te gaan. Deze onderhandse leningen kunnen in dat geval ook afwijkende voorwaarden kennen. 

Obligatieplan Beheer faciliteert zowel het beheer van obligatieleningen als onderhandse leningen met of zonder verrekening van een periodieke gift. 

 

 

TPCVenlo Obligatielening € 1000 Clubliefde Reglement

REGLEMENT CLUBLIEFDE OBLIGATIE Tennis én Padel Club Venlo (01-11-2023). 

Artikel 1
a) Voor de financiering van 2 padelbanen en aankleding padel arena verwerft de organisatie gelden door middel van het uitgeven van een obligatielening.
b) De omvang van de lening bedraagt maximaal € 75.000,- = Bij over- inschrijving besluit het bestuur over de toewijzing. Het bestuur kan besluiten om het totaalbedrag van de obligatielening te verhogen.

-        De nominale waarde van de obligatiebewijzen bedraagt € 1.000 per stuk 

-        Per deelnemer kan op meerdere stukken worden ingeschreven.

c) De obligatielening draagt een rente van 8% per jaar.
d) De looptijd van de lening is 10 jaar.

e) Deelname aan deze lening kent een jaarlijkse verplichte terug-schenking van € 50 per jaar gedurende de looptijd van de obligatie . Hiervoor zal de obligatiehouder een separate overeenkomst Periodiek schenken met TPCVenlo overeenkomen.
f) De obligatielening komt definitief tot stand omdat het bestuur van TPC Venlo (hierna: het bestuur) na toestemming van de Algemene Leden Vergadering heeft besloten tot aanschaf en bouw van 2 padelbanen
g) Inschrijving op de obligatielening kan vanaf 1 november 2023 middels het daarvoor beschikbare intekenformulier op de website.
h) Wat gebeurt er bij over-inschrijving:

-        Het bestuur beslist na afloop van de inschrijvingstermijn over toewijzing

i) De deelnemers ontvangen bericht over toewijzing van de obligaties. De uitgifte van de obligatielening vindt plaats tegen nominale waarde tussen 1-11-2023 en 30-11-2023. De obligaties dienen volgestort te zijn binnen één maand na toewijzing, doch uiterlijk op 30-11-2023. De nominale waarde van de obligatie(s) zal op eigen initiatief worden overgemaakt. (of conform onderlinge afstemming doormiddel van een eenmalige automatische incasso worden geïncasseerd).
j) De ingangsdatum van de obligatie is ingangsdatum 1-11-2023. Vanaf deze datum is de obligatie rentedragend.
k)  De obligatie is achtergesteld ten opzichte van leningen die door externe financiers worden verstrekt

Artikel 2
a) De obligatieovereenkomsten luiden op naam en worden, namens de vereniging, uitgegeven door het bestuur van de vereniging. 
b) Door de vereniging wordt een register (mijn.obligatieplan.nl) bijgehouden (hierna: het register) waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de obligatiehouders worden vastgelegd.
c) Na toewijzing zal de obligatie worden toegevoegd aan het register en zal de deelnemer toegang krijgen tot de informatie over de eigen obligatie via mijn.obligatieplan.nl

d) De obligaties zijn vrij overdraagbaar. In geval van overlijden van de deelnemer of, in geval van beëindiging van de bedrijfsactiviteiten indien de deelnemer een bedrijf betreft, wordt de geldende rente verlaagd naar 2%. De erven en/of rechtsopvolgers houden het recht op aflossing van de obligatie, conform deze overeenkomst. Het is de verantwoordelijkheid van de erven tijdig het overlijden van de deelnemer aan de organisatie kenbaar te maken. Het is, indien de deelnemer een bedrijf betreft, de verantwoordelijkheid van de deelnemer, dan wel diens rechtsopvolgers om tijdig eventuele wijzigingen door te geven.

Artikel 3
a) De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is niet tussentijds opeisbaar.

b) Er wordt conform annuïtaire aflossing jaarlijks een deel van de obligatielening afgelost.
c) De aflossing vindt jaarlijks plaats omstreeks 1 november voor het eerst omstreeks 1 november 2024.

Artikel 4
a) In afwijking van het bepaalde in artikel 3a kan een obligatiehouder, dan wel diens rechtsopvolger(s), bij het bestuur van de vereniging met reden omkleed een verzoek indienen tot vroegtijdige aflossing.
b) Het bestuur van de vereniging beslist hierover bij gewone meerderheid van stemmen in een bestuursvergadering, waarbij een meerderheid van het bestuur aanwezig is.
c) Indien het bestuur van de vereniging het verzoek als bedoeld onder a) inwilligt en tot vervroegde aflossing overgaat, vervalt het recht op uitbetaling van de lopende rente.

Artikel 5
De rente wordt jaarlijks achteraf voldaan omstreeks 1 november voor het eerst omstreeks 1 november 2024

Artikel 6
Daar waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de vereniging.

Venlo, 01-11-2023

 Bestuur Tennis én Padel Club Venlo         

……… (Voorzitter)          

……… (Secretaris                                                                           

……… (Penningmeester)

 

Beschrijving: https://mijn.obligatieplan.nl/frontend/web/clients/39/public/files/Buiten%20AFM%20Toeziicht.jpg