FAIRPLAY

Algemene Gedragscode ‘Fair Play in Tennis’

Integriteit in de tennissport
Als KNLTB staan wij voor het vergroten van de betekenis van tennis in Nederland door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van tennis als sport voor iedereen van jong tot oud en ongeacht het spelniveau. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de tennissport. Hierbij moet onder meer gedacht worden aan discriminatie, gebruik van stimulerende middelen, wedstrijdvervalsing, fysiek geweld, fraude, pesten, onsportiviteit en seksuele intimidatie.

De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan. Iedereen van pure recreant tot bijvoorbeeld wedstrijdtennisser, tennisleraar, coach, trainer, scheidsrechter, supporter, ouder of bestuurder/vrijwilliger behoort zich integer te gedragen. Om een gemeenschappelijk kader voor integriteit te bieden introduceert de KNLTB de ‘Fair Play in Tennis’ gedragscode. Deze gedragscode is van toepassing op alle KNLTB leden, maar in principe ook op niet-KNLTB leden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de tennissport.

Neem je verantwoordelijkheid en spreek mensen aan op niet-integer gedrag! De ‘Fair Play in Tennis’ gedragscode is zeker niet vrijblijvend! De gedragscode is bindend voor de betrokkenen. Op overtredingen van de gedragscode is het KNLTB tuchtrecht van toepassing. Wij verwachten dat een ieder die schendingen van deze gedragscode constateert, dit ook meldt. Melding van een schending is zeker niet uitsluitend voorbehouden aan gedupeerden van een schending.

Samen zijn we verantwoordelijk voor een integere tennissport in Nederland en de integriteit van onze KNLTB tennisgemeenschap!
‘Fair Play in Tennis’ is vastgesteld door het Bondsbestuur van de KNLTB en bekrachtigd door de Ledenraad.

Voorzitter KNLTB Rolf Thung 

 

Gedragscode op en rond de tennisbaan

 • TROTS OP JE SPORT
  Straal trots uit op onze tennissport en de KNLTB. Handel nooit op een wijze die de naam van de tennissport en de KNLTB kan schaden. Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de KNLTB als maatschappelijk belangrijke tennisgemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die bijdraagt aan een duurzame Nederlandse samenleving.
 • EERLIJK EN PROFESSIONEEL
  Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing zijnde reglementen. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag niet getolereerd. Onbetamelijk taalgebruik is uit den boze. Doe altijd je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben.
 • RESPECT
  Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden. Pest niet. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens. Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen.
 • VOORBEELDFUNCTIE
  Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van enige vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtspositie.
 • MAAK INTEGRITEIT BESPREEKBAAR
  Zorg ervoor dat je binnen je vereniging en in KNLTB verband het onderwerp integriteit bespreekbaar maakt en houdt. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en meld het. Stimuleer anderen dat ook te doen.
 • SCHENDING VAN DE GEDRAGSCODE
  Het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragscode de juiste invulling te geven, anderen hierop aan te spreken en schendingen van deze gedragscode te melden. Op overtredingen van deze gedragscode is het KNLTB Tuchtrecht van toepassing.

Downloads: