Een obligatielening samen met een periodieke gift: uitleg.

Wat is een obligatielening met een periodieke gift?

Een obligatie is een schuldbrief. Een organisatie kan als alternatief voor, of in aanvulling op, een financiering bij een bank een obligatie uitgeven om financiële middelen aan te trekken. 

Een obligatie is een gedeelte van een grote lening. De obligatielening wordt onderverdeeld over een vastgesteld aantal obligaties. Een lening van bijvoorbeeld €75.000 kan worden verdeeld in obligaties van €1.000,- en/of € 2.500.

Nominale waarde
De nominale waarde van een obligatie is de oorspronkelijke waarde waarvoor de obligatie is uitgegeven. Dit bedrag wordt aan het einde van de looptijd of gedurende de looptijd afgelost. De nominale waarde van een obligatie is meestal een afgerond bedrag, bijvoorbeeld € 1.000,- en/of € 2.500

Couponrente
De couponrente is het percentage dat jaarlijks over de nominale waarde van de obligatie wordt uitgekeerd. De couponrente ligt meestal vast, maar kan ook variabel zijn.

Aflosvoorwaarden
Als een obligatielening aan het einde van de looptijd in zijn geheel wordt afgelost, zonder dat dit vervroegd mogelijk is dan is de obligatielening een bullet-lening. Een bullet-lening geeft zekerheid van het moment van aflossen.

Het is ook mogelijk dat in de voorwaarden van een obligatielening wordt overeengekomen dat er een aflossingsperiode is. Dan is het mogelijk dat de lening vervroegd wordt afgelost. De aflossing kan dan plaatsvinden via een uitloting, annuïtair of lineair(naar rato).

Bij annuïtaire aflossing wordt jaarlijks hetzelfde totaalbedrag aan rente en aflossing betaald. De eerste jaren is het grootste deel van de jaarlijkse annuïteit rente, de laatste jaren is het grootste deel aflossing.

Bij lineaire aflossing, ook wel aflossing naar rato genoemd, wordt binnen een aflossingsperiode jaarlijks een gelijk bedrag afgelost. Is de periode van aflossing 10 jaar, dan krijg de obligatiehouder per jaar 10% van de obligatielening terugbetaald. Daarnaast ontvangt de obligatiehouder rente. Het totaal van rente en aflossing is, anders dan bij annuïtaire aflossing, elk jaar anders.

Bij uitloting van obligaties worden meestal jaarlijks een aantal obligaties uitgeloot die vervroegd worden afgelost. Door de loting is het op voorhand niet bekend wanneer het uitgeleende bedrag wordt terugbetaald.

Deze laatste vorm is van oudsher bij verenigingen het meest gebruikelijk doordat deze lening het minste administratieve lasten met zich meebrengt omdat geen jaarlijkse aflossing van toepassing is. In deze vorm kan ook gekozen worden om de couponrente pas bij aflossing te voldoen. Dan wordt de administratieve last tot een minimum beperkt.

Dankzij Obligatieplan.nl Beheer is dit niet meer het geval. Door het proces van betaling en communicatie te automatisering zijn annuïtaire en lineaire aflossing feitelijk eenvoudiger en minder bewerkelijk geworden dan uitloting. Het hele jaarlijkse uitlotingsproces met behulp van een notaris en bijbehorende communicatie komt immers te vervallen.

Indien gebruik gemaakt wordt een combinatie van een lening en een periodieke gift is een obligatie op utloting geen mogelijkheid omdat op voorhand de looptijd van de lening bekend moet zijn omdat daarop ook de looptijd van de periodieke gift wordt afgestemd. TPCVenlo heeft gekozen voor een lening met een verplichte periodieke gift.

Indien gekozen wordt om een obligatie te combineren met een periodieke gift wordt meestal gekozen voor annuïtaire aflossing, aangezien de jaarlasten dan elk jaar hetzelfde zijn, maar lineaire aflossing of aflossing op einddatum zijn ook mogelijk.

Obligatielening of onderhandse lening

Bj het aangaan van een lening kan ook worden gekozen worden een onderhandse lening, in plaats van een obligatielening, maar hier zitten wel beperkingen wat betreft deelname en promotie. Ook is het mogelijk om naast een obligatielening met specifieke partijen een onderhandse lening aan te gaan. Deze onderhandse leningen kunnen in dat geval ook afwijkende voorwaarden kennen. 

Obligatieplan Beheer faciliteert zowel het beheer van obligatieleningen als onderhandse leningen met of zonder verrekening van een periodieke gift. 

 

 

Nieuws Overzicht