TPCVenlo obligatie regeling memorandum

MEMORANDUM

Obligatielening

Er kunnen geen rechten aan dit document worden ontleend. Wij raden u dan ook aan om specialisten zoals een jurist, fiscalist, advocaat en notaris te raadplegen.

 

Beschrijving: https://mijn.obligatieplan.nl/frontend/web/clients/39/public/files/Buiten%20AFM%20Toeziicht.jpg

 

Financiering bouw 2 padelbanen door middel van uitgifte obligaties

·       In de Algemene  Leden Vergadering (ALV) van maart 2023 heeft het bestuur toestemming gekregen om 2 padelbanen bij te bouwen. Deze banen moeten gefinancierd worden. Er is afgesproken dat er een obligatielening zou worden uitgegeven. Wij hebben daarvoor contact gezocht met obligatie.nl, een firma die daarvoor een formule heeft ontwikkeld, die door vele sportverenigingen in Nederland met succes is gebruikt. Ons plan is minimaal             € 75.000 te gaan ophalen. Onze leden en sponsoren  worden middels een “OUT Nieuwsbrief Obligatie Special” geïnformeerd over deze obligatielening en hoe onze leden en sponsoren kunnen intekenen. Er komt ook informatie op de site te staan. Het zou fantastisch zijn als onze eigen leden en sponsoren financieel meehelpen om onze 2e sport, padel, een boost te geven.

Voordelen voor Tennis én Padel Club Venlo ( TPCVenlo)

Het uitgeven van deze obligatielening heeft voor onze organisatie grote voordelen ten opzichte van andere financieringsvormen.

·       Er hoeven bijvoorbeeld geen zekerheden gesteld te worden. Ten opzichte van een hypothecaire lening bij een bank besparen we de taxatie-, notaris- en kadasterkosten.

  • Er is door TPCVenlo gekozen voor de mogelijkheid om het periodiek schenken aan de vereniging als voorwaarde stellen voor deelname aan de obligatielening. Hierdoor is een financieel voordeel voor de vereniging gegarandeerd ( lees ook obligatie lening en schenking ).

Voordelen voor u als deelnemer

Het inschrijven op de obligatielening heeft voor u ook voordelen, namelijk:

·       Het inschrijven op de obligatieleningen heeft voor u ook voordelen. U kunt tegen een aantrekkelijke rente een bedrag ter beschikking stellen. Deze rentepercentages liggen aanmerkelijk hoger dan de op dit moment gangbare spaarrente.

  • Door een gedeelte van de aflossing jaarlijks te schenken heeft de TPCVenlo een substantieel  financieel voordeel terwijl de obligatienemer mede door de aftrekbaarheid van de lening het nominaal bedrag in 10 jaar volledig krijgt terugbetaald en per saldo ook nog een rendement ontvangt.

Kenmerken:

·       Maximumbedrag te bepalen door het bestuur

·       Minimumbedrag € 75.000,-

·       Ingangsdatum 01-10-2023

·       Startdatum  11-09-2023 

·       Sluitingsdatum inschrijving 30-09-2023

·       Uiterlijke datum volstorting 14-10-2023

·       Uitgifteprijs 100% van de nominale waarde

 

·       Bedrag per obligatie € 1000 en/of € 2.500

·       Rentevergoeding 8% per jaar

·       Looptijd Maximaal 10 jaar

·       Aflossing: Annuïtair

·       Uiterlijke aflossingsdatum: 01-10-2033

 

Toelichting op de financiering

De financiering van de padel banen bestaat uit een aantal elementen: als 1e de BOSA subsidie 25% van de overheid, als 2e eigen geld en als 3e een lening door middel van uitgifte van obligaties. Het streven is € 75.000 bij onze leden en sponsoren te  lenen.

 

De prognoses van de KNLTB geven aan dat het aantal padelbanen peildatum 1-07-2023,  van nu 500 locaties en 1828 banen,  stijgt in 2028 naar 800 locaties en 4000 banen.

Door deze groei en de ook bij TPCVenlo verwachte groei van het aantal leden en verhuur van banen, en daardoor ook een stijging van de inkomsten,  zal het mogelijk zijn de jaarlijkse aflossing en rente terug te betalen.

Deelnemers

OPTIE 1:
De mogelijkheid van inschrijving op deze obligatielening zijn leden van TPCVenlo

OPTIE 2:
De mogelijkheid van inschrijving op deze obligatielening zijn sponsoren van TPCVenlo

OPTIE 3:
De mogelijkheid van inschrijving op deze obligatielening is openbaar

Inschrijving op de obligatielening

Inschrijving op de obligatielening vindt plaats aan de hand van het fysieke of online deelnameformulier.
De inschrijver wordt gevraagd zorg te dragen dat het deelnameformulier volledig ingevuld voor de sluitingsdatum van de inschrijving 24-09-2023 in het bezit is van het bestuur van TPCVenlo.

Tevens dient de inschrijver zorg te dragen voor de volstorting van het ingeschreven bedrag op een nader te communiceren datum. TPCVenlo zal deze datum minimaal 30 dagen van tevoren communiceren.

Toewijzing

Toewijzing van de obligaties zal plaatsvinden naar rato van de bij het bestuur van TPCVenlo ontvangen deelnameformulieren en de daarbij kenbaar gemaakte aantallen obligaties waarop is ingeschreven. Bij niet volledige inschrijving op de uiterste inschrijfdatum TPCVenlo zal iedere inschrijving volledig worden toegewezen.

De minimale inschrijving moet € 75.000 bedragen. Mocht dit minimumbedrag niet worden behaald, dan zal Het bestuur van TPCVenlo zal zich op andere stappen moeten beraden of door uitgifte van een additionele obligatielening of een alternatieve vorm van financiering.


Bij overschrijding van de inschrijvingen boven het maximumbedrag van € 75.000 zal het bestuur van TPCVenlo besluiten over toewijzing.

De toewijzing zal zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen veertien dagen, na sluiting van de inschrijfdatum 30-09-2023 geschieden. De inschrijvers op de obligatielening krijgen uiterlijk 08-10-2023 bericht dat hun inschrijving is geaccepteerd. Daarbij wordt opgave gedaan van het bankrekeningnummer en het bedrag dat de inschrijvers dienen te storten.

Onherroepelijke plicht tot volstorting

Toewijzing na inschrijving doet de onherroepelijke plicht tot volstorting ontstaan voor het bedrag van de nominale waarde van de obligaties waarop is ingeschreven tot uiterlijk 24-10-2023.

Vertrouwelijkheid

De toewijzing van de obligatie valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van TPCVenlo. De behandeling van de deelnameformulieren en de toewijzing zijn vertrouwelijk. Deze procedure zal onder toezicht van de kascommissie staan.

Wijze van betalen

Volstorting vindt plaats middels storting van het stortingsbedrag op rekeningnummer NL 24 RABO 0303871717 ten gunste van Tennis én Padel Club Venlo

Levering van de obligaties

De levering van de obligaties (respectievelijk het ontstaan van de lening) geschiedt door middel van inschrijving en de daarop volgende toewijzing van de obligaties door TPCVenlo. De obligaties worden door de TPCVenlo bijgehouden in het obligatieregister. Daarnaast krijgen inschrijvers een digitaal bericht en krijgt de inschrijver toegang tot een online omgeving waarin alle actuele informatie van de obligatielening inzichtelijk is. Hier zal de inschrijving wordt vermeld met de daarbij van toepassing zijnde nummering van de hen toegewezen obligaties.

Het obligatieregister

Het obligatieregister van de obligatiehouders, hun inschrijvingen en stortingen en verdere administratie wordt gevoerd door het bestuur van TPCVenlo via het online platform mijn.obligatieplan.nl. Het obligatieregister en de bijhorende bankrekening zullen jaarlijks, uiterlijk per 31-10 door de kascontrolecommissie van TPCVenlo worden gecontroleerd.

Het obligatieregister kan door een obligatiehouder, diens vertegenwoordigers of rechtsopvolgers na via het online beheersysteem (mijn.obligatieplan.nl) worden ingezien, met dien verstande dat uitsluitend inzage wordt gegeven in de weergave van de desbetreffende obligatiehouder. Toegang tot het beheersysteem kan alleen met toestemming van het bestuur van TPCVenlo aan anderen worden verstrekt.

 Certificaat

Aan iedere deelnemer aan de obligatielening wordt digitaal een certificaat van deelname afgegeven waarop de nummers van de hem toegekende obligaties staan vermeld. Het certificaat is vrij overdraagbaar. Het certificaat komt geen bewijskracht toe over de eigendom van de obligaties. Doorslaggevend over het eigendomsrecht is het door het bestuur van TPCVenlo aan te houden obligatieregister.

Aard van de obligaties

De obligaties zijn vorderingen op naam ten laste van Tennis én Padel Club Venlo.

Overdracht

De obligaties zijn vrij overdraagbaar.

Overdracht geschiedt door middel van een tussen de overdragende obligatiehouder en verkrijgende obligatiehouder op te maken onderhandse overeenkomst, gevolgd door inschrijving en uitschrijving in het obligatieregister. De betrokken obligatiehouders (verkoper en koper) krijgen hiervan schriftelijke bevestiging.

Bij vererving worden de obligaties rentevrij. De erven behouden het recht op restant hoofdsom.

Renteberekening en betaalbaarstelling interest

De rente van 8% zal worden berekend vanaf de uiterste volstortdatum. Vervolgens wordt de rente jaarlijks rond dezelfde datum uitgekeerd.

Afgeloste en niet volgestorte obligaties zijn niet rentedragend.

Geen verrekening en opschorting

Een obligatiehouder is niet bevoegd eventuele al dan niet opeisbare vorderingen op TPCVenlo die verband houden met de door hem gehouden obligaties te verrekenen met eventuele schulden aan TPCVenlo, uit welken hoofde dan ook. Een obligatiehouder is evenmin bevoegd tot opschorting van zijn verplichtingen onder deze voorwaarden, mocht TPCVenlo op enigerlei wijze in verzuim zijn jegens hem.

Looptijd

De looptijd van de obligatielening is 10 jaar en gaat van start vanaf 01-10-2023. De looptijd eindigt op 01-10-2033.

 

Additionele uitgifte van obligaties

Het staat TPCVenlo vrij om obligaties die door onvoldoende inschrijving niet kunnen worden toegewezen op een later tijdstip alsnog uit te geven. Deze additionele uitgifte van obligaties door TPCVenlo mag niet eerder plaatsvinden dan eerst na 30 dagen na de eerste uitgifte en tegen minimaal de nominale waarde en zal de totale waarde van de obligatielening niet mogen overschrijden. In het geval dat de inschrijving op de additionele uitgifte het maximumbedrag van de lening van € 75.000,- overstijgt, zal toewijzing partieel en pro rata plaatsvinden.

Aflossing

 De vordering die een deelnemer heeft uit hoofde van een obligatie is niet tussentijds opeisbaar.

  ANNUÏTAIRE AFLOSSING

  1. a) Aflossing op de obligatielening aan de obligatiehouders vindt plaats voor het eerst op of 01-10-2024 en voor het laatst op of 01-10-2033 .
  2. c) Er wordt conform bijgevoegd aflossingsschema een deel van de obligatielening afgelost. vindt jaarlijks plaats omstreeks 01-10.  Een vervroegde aflossing wordt door de vereniging minimaal 30 dagen voorafgaande aan de jaarlijkse betaling van de aflossing per e-mail bekend gemaakt op het in het register (mijn.obligatieplan.nl) bekende e-mailadres.

Belastingen

Alle betalingen van de hoofdsom en de rente die door TPCVenlo worden voldaan vinden plaats zonder inhouding of aftrek van bestaande of toekomstige belastingen of heffingen van welke aard ook.

De uitstaande lening dient voor particulieren te worden opgegeven als belegd vermogen in BOX 3. Afhankelijk van uw financiële situatie bent u vermogensrendementsheffing verschuldigd. Omdat dit per persoon en ook per jaar kan verschillen is in het aangegeven rendement hiermee geen rekening gehouden.

De risico’s

De risico’s die de deelnemers aan de obligatielening van TPCVenlo kunnen lopen houden verband met een aantal bekende factoren. De rentebetalingen en aflossingen worden voldaan uit de inkomsten van TPCVenlo. Er bestaat een risico dat de obligaties en de rente daarop niet tijdig, niet geheel of geheel niet worden voldaan,

temeer bij tegenvallende resultaten of calamiteiten en aanzien van TPCVenlo als zodanig.

Overige risico’s zijn onder meer de courantheid van de obligaties en de afwezigheid van zekerheden, zoals onderpand. Maar ook zekerheid over het verzamelen van externe financiering, een lening bij de bank en het verstrekken van obligatieleningen.

In het onverhoopte geval van faillissement heeft de terugbetaling van de eventuele bancaire lening voorrang op de terugbetaling van de obligatielening

De kosten

De kosten van de obligatielening zijn beperkt. De plaatsing en inschrijving kan grotendeels informeel en door eigen werkzaamheid van het bestuur van TPCVenlo en commissies van TPCVenlo plaatsvinden. De verdere kosten betreffen vooral advies- en administratieve kosten zoals die redelijk zijn binnen het kader van deze lening die in eigen beheer wordt uitgegeven en verder zal worden geadministreerd door middel van Obligatieplan.nl, een product van SponsorVisie B.V..

Fiscale aspecten

De houders van obligaties van TPCVenlo dienen er rekening mee te houden dat in verband met hun verdere vermogenspositie hiervan mogelijk aangifte moet worden gedaan. Jaarlijks zal TPCVenlo een overzicht van het aantal obligaties en de verschenen rente verstrekken. Dit overzicht is voor deelnemers beschikbaar via de mijn.obligatieplan.nl omgeving.

Het toezicht

De toepasselijke regelgeving bij uitgiften van effecten zoals obligaties is geregeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Omdat deze uitgifte gebruik maakt van minimaal één van de vrijstellingen, oefent de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hierop geen toezicht uit. Dit Informatie Memorandum is geen prospectus in de zin van de Wft en is niet ter goedkeuring voorgelegd aan de AFM.

Mogelijke vrijstellingen:

  • De aanbieding is gericht op minder dan 150 personen. 
  • De effecten kunnen (al dan niet in een pakket) slechts worden verworven tegen een waarde van ten minste €100.000 per belegger. 
  • De aanbieding van effecten door een vereniging of instelling zonder winstoogmerk, om haar niet-commerciële doelen te verwezenlijken. 
  • De totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden, is minder dan €5 miljoen (per 1 oktober 2017), berekend over een periode van 12 maanden.

Kennisgevingen

Kennisgevingen aan de obligatiehouders kunnen, steeds ter keuze van het bestuur van TPCVenlo, worden gedaan door middel van publicatie op de website van TPCVenlo en/of per e-mail aan het emailadres zoals bekend en vermeld in het obligatieregister.

Toepasselijk recht

De obligatielening met het Informatie Memorandum en de verdere obligatievoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Geschillen met betrekking daartoe zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond.

Gerechtelijke procedures

TPCVenlo is op dit moment niet betrokken bij enige gerechtelijke procedure of ander geschil die van wezenlijke invloed kan zijn op de hierbij verstrekte informatie.

Schenkingen, erfstellingen en subsidies

Ter financiering van activiteiten van TPCVenlo zal het bestuur van TPCVenlo haar relaties en donateurs of derden er nimmer van weerhouden {ORGANISATIE} een schenking te doen of TPCVenlo bij testament te begunstigen met een erfstelling in de vorm van hun algehele nalatenschap, een deel daarvan of een legaat. Het bestuur van TPCVenlo houdt zich het recht voor zich te beraden over de eventuele voorwaarden alvorens tot aanvaarding van een schenking of erfstelling over te gaan. Op de schenkingen of erfstellingen zal geen schenkingsrecht of erfbelasting geheven worden. Ook gelden voor giften aan TPCVenlo onder bepaalde voorwaarden gunstige fiscale regelingen in het kader van aftrek van schenkingen op de inkomstenbelasting. Nalatenschappen zullen uitsluitend beneficiair door het bestuur van de TPCVenlo worden aanvaard. In het kader van de financiering van activiteiten van TPCVenlo zal het bestuur van TPCVenlo immer alert blijven aanspraak te maken op relevante subsidieregelingen.

Annuleringsclausule obligatielening

Indien de financiering niet nodig wordt geacht behoudt het bestuur het recht om alle obligatieleningen rentevrij terug te betalen aan de obligatiehouders voor 01-11-2023.

 

 

Nieuws Overzicht